Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a Szolnoki Sakkegyesület által kezelt adatokról

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 12. cikk (1) bekezdése értelmében a Szolnoki Sakkegyesület (a továbbiakban: Egyesület) tájékoztatja Önt, mint érintettet, a Szolnoki Sakkegyesület által kezelt személyes adatokról.

 

Ki lesz az Ön adatainak kezelésére/feldolgozására feljogosítva?

Adatkezelő:   Szolnoki Sakkegyesület

5000 Szolnok, Baross utca 37/A.

www.szolnoksakk.hu

 

Kapcsolattartó neve és elérhetőségei: Sipos Edina elnökségi tag

Telefon: 06-70/4525-853

szolnoki.sakkegyesulet@gmail.com

 

Adatfeldolgozó: Az Egyesület adatfeldolgozót az adatok kezelése során nem vesz igénybe.

 

Milyen alapon kezeljük az Ön adatait?

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján az Ön hozzájárulásán alapul.

 

Mely adatokat fogjuk kezelni?

Név, születési év, lakcím, telefonszám, email cím,

 

Mire használjuk az Ön adatait?

A létesülő, illetve a megalakult sakkegyesülettel kapcsolatos információk megosztására, a sakkegyesület tevékenységének biztosítására (Pl edzések szervezése, versenyeztetés).

 

Meddig kezeljük az Ön adatait?

Az Egyesület a hozzájáruláson alapuló adatait az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

 

Címzettek:

 

Az Önt megillető jogosultságok:

  1. az átlátható tájékoztatáshoz való jog – jelen tájékoztatóval az adatkezelő információt nyújt az adatkezelés körülményeiről, vagyis többek közt arról, hogy az Ön személyes adatait ki, milyen célból, milyen alapon és meddig kezeli, valamint, hogy Önt az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogok illetik meg, és az adatkezelésre vonatkozó kérdéseivel, panaszával kihez fordulhat;
  2. a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor megkérdezheti az adatkezelőtől, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, az adatkezelésről teljes körű tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti, hogy személyes adatairól másolatot kapjon;
  3. személyes adatai helyesbítéséhez való jog – Ön kérheti, hogy az adatkezelő az Ön pontatlan személyes adatait javítsa ki, vagy ha hiányosak, azokat egészítse ki;
  4. személyes adatainak törléséhez való jog – Ön kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje;
  5. az adatkezelés korlátozásához való jog – Ön (pl. jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme érdekében) kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő csak tárolja, és más módon ne kezelje;
  6. a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról tájékoztatott címzettek személyére vonatkozó tájékoztatás – kérésére tájékoztatjuk Önt a hivatkozott címzettekről;
  7. adathordozhatósághoz való jog – kérheti, hogy az Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja az adatkezelőtől, vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az adatkezelő azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog csak a hozzájárulás vagy szerződés alapján kezelt adatok vonatkozásában illeti meg Önt, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált eszközökkel történik;
  8. tiltakozáshoz való jog – Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, feltéve, hogy az adatkezelés jogalapja jogos érdek vagy az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  9. automatizált döntéshozatal elleni fellépéshez való jog – kérheti, hogy ne terjedjen ki Önre a döntés hatálya.

Kérjük, jelezze, ha ilyet észlel! Ha a jelen tájékoztató nem tartalmaz információkat az automatizált döntéshozatalról, akkor az ez elleni fellépéshez való jog értelemszerűen nem releváns.

  1. jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén az Egyesület elnökéhez vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.

 

Hová fordulhat, ha jogorvoslattal szeretne élni, vagy ha kérdése van?

Az Egyesület elnökéhez:

Radócz István

5000 Szolnok, Baross utca 37/A.

Tel.: +36-70/5246-225

Email: szolnoki.sakkegyesulet@gmail.com

További jogorvoslati lehetőségek:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Honlap: www.naih.hu

Tel.: +36-1-391-1400

Bíróság

Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Szolnok, 2022.09.01.

 

                                                                       Szolnoki Sakkegyesület

Szolnoki Sakkegyesület

Egyéni és csoportos sakkfoglalkozások megszervezése és megtartása, sakkfoglalkozások tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása, felkészítés sakkversenyekre, sakkversenyen való részvétel feltételeinek biztosítása, sakkverseny résztvevőinek kísérése és helyszíni felkészülés biztosítása, sakkversenyek rendezése és teljes körű lebonyolítása, sakkfelszerelések (készletek, órák) beszerzése és biztosítása, hagyományos és elektronikus sakk kiadványok, adatbázisok beszerzése. Érdeklődő gyerekek részére sakktábor szervezése

Email

szolnoki.sakkegyesulet@gmail.com

Kövess minket!